website

Contactgegevens

Laurierstraat

1016 PL Amsterdam

E-mail contact


IBAN nummer

NL64INGB0006115882

BTW nr. NL853161847B01

KVK nr 58741186

€ 9,00

Online silent sitting & sharing met Sijbrand via Zoom

Online silent sittin...
Sijbrand Maal
gegeven doorSijbrand Maal

Online silent sitting & sharing

Met deze wekelijkse online bijeenkomst bieden we de mogelijkheid om structureel samen te komen en te verbinden. Op een mentaal, emotioneel, spiritueel en lichamelijk niveau worden we hierdoor steeds weer herinnerd aan onszelf. Deze 'continue herinnering en verdieping' is zo belangrijk als het gaat om zelfrealisatie en de vaak uitdagende integratie in alle aspecten van ons dagelijkse leven. Sijbrand leidt de bijeenkomst in, daarna zitten we samen in stilte en we sluiten af met een Satsang/Sharing waarin er gedeeld kan worden en/of vragen gesteld kunnen worden. Dat we ons tijdens de sessie veilig voelen is het meest belangrijk. Jij bepaalt dus ten alle tijden of je iets wil delen of niet. Sijbrand biedt de ruimte en de mogelijkheid, that's it.

In stilte zitten is een vorm van meditatie en is van oudsher gericht op zelfrealisatie. De zelfrealisatie voelt vaak als een roeping, een zeer diep en authentiek verlangen. Iets in ons wordt wakker en de existentiële vragen worden belangrijk. Wie of Wat ben ik? Waarom is het leven vaak zo zwaar? Wat betekent leven, liefde? Wat is God, de waarheid en wat is de dood? We worden ons niet alleen steeds meer bewust van het pure licht en de onvoorwaardelijke liefde die het fundament vormt van ons bestaan. Ook de duisternis in de vorm van onverwerkte stress en trauma's komt omhoog. Angsten, slapeloze nachten, onrust, boosheid, depressie, tal van lichamelijke aandoeningen kunnen zich als een symptoom van het onverwerkte laten zien. Deze ervaringen kunnen zeer verontrustend en verwarrend zijn. Sijbrand zal een nuchtere, humoristische, persoonlijke en realistische kijk geven op het proces van het steeds vollediger belichamen van beide kanten van het spectrum.

Meer informatie over Sijbrand vind je hier:

  • Bio, klik hier.
  • 40-daagse, klik hier.
  • Een 1 op 1 met Sijbrand, klik hier

Level van deze les: basic - all level

Online: deze online bijeenkomst vindt via zoom plaats en wordt niet opgenomen. De les is dus alleen online live bij te wonen.


Online silent sitting & sharing

Please note that this online class is in Dutch. No need to be able to speak Dutch, but a good understanding of Dutch is recommended. Furthermore, this is an online class through Zoom and not available for replay.

In these weekly online gatherings we’ll have the opportunity to come together on a regular basis and connect. Hereby, we’re continually reminded of ourselves on a mental, emotional, spiritual and physical level. This ‘continuous remembrance and deepening’ is so important when it comes to self realization and the often challenging integration into all aspects of our daily lives. Sijbrand guides the gathering, after which we’ll be together in silence. We’ll close with a Satsang/Sharing in which we’ll have the opportunity to share or ask questions. The most important thing is that you feel safe. That is why it’s always up to you if you want to share or not. Sijbrand offers the opportunity and holding space, that’s it.

Silent sitting is a means of meditation that is aimed at self realization. Self realization often feels like a calling, a very deep and authentic longing. Something inside awakens and existential life questions start to emerge. Who or what am I? Why is life often so hard? What is the meaning of life, love? What is God, truth and what is death? We’re becoming more aware of the pure light and unconditional love that is the foundation of our existence. But also darkness in the shape of unresolved stress and trauma will start to surface. Fears, sleepless nights, restlessness, anger, depression, physical conditions can show up as symptoms of whatever is yet to be processed. These experiences can be very disturbing and confusing. Sijbrand will offer a grounded, humorful, personal and realistic view on the process of embodying both sides of the spectrum more and more.

You can find more information about Sijbrand here:

  • Bio, click here
  • 40-daagse, click here
  • A 1 on 1 with Sijbrand, click here

Level of this class: basic - all level

Online: this online gathering occurs through zoom and won’t be available as replay.

Offline